Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚĆI
Żłobek „ Niezapominajka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobekgdynia.pl
 
Data publikacji strony internetowej:  16. 01.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.12.2022 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
-Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.
-Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.
 
Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Gminnego Żłobka Niezapominajka W Gdyni posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast,
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Data sporządzenia deklaracji
• Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-02
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się  można pod adresem e-mail: niezapominajka@zlobekgdynia.pl a także dzwoniąc na numer telefonu 58 620 88 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl    
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba - budynek mieszczący się przy ul . Wójta Radtkego 23 
 
Żłobek zlokalizowany jest w centrum Gdyni, przy ul Wójta Radtkego 23. Teren wokół żłobka z placem zabaw jest ogrodzony , zamykany bramą i furtką. Przy żłobku od strony ulicy znajduje się przystanek autobusowo –trolejbusowy . Obiekt składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz kondygnacji podziemnej ( piwnica). Nie posiada wind.
Na grupy prowadzi wejście główne (podjazd) zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się. Drzwi wejściowe – otwierane ręcznie- domofon.  Z uwagi na brak wind- brak dostępu do wszystkich grup ( znajdujących się na piętrze) . Na parterze brak progów w drzwiach .  Do administracji żłobka prowadzą schody , obok dostępny podjazd dla wózków . 
Do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść użyto fotoluminescencyjnych znaków.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Na terenie żłobkowego parkingu nie ma wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,  w tym toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka można korzystać z pomocy psa asystenta lub psa przewodnika. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Filia Pogórze – budynek mieszczący się przy ul. Porębskiego 21
 
Żłobek zlokalizowany jest przy ul. Porębskiego 21. Mieści się w przebudowanej  części budynku ( parter) przy Zespole Szkół nr 11.  Teren wokół żłobka nie jest ogrodzony.  Przynależący do żłobka plac zabaw jest ogrodzony , zamykany furtką.
Na budynku prowadzą schody oraz podjazd zapewniający swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się. Drzwi wejściowe – otwierane ręcznie- domofon . Brak progów w drzwiach . Do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść użyto fotoluminescencyjnych znaków.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka.  Żłobek nie posiada własnego parkingu , w pobliżu nie ma wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych. Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka można korzystać z pomocy psa asystenta lub psa przewodnika. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Filia Dąbrowa – budynek mieszczący się przy u. Wiczlińskiej 33
 
Żłobek zlokalizowany jest przy ul. Wiczlińskiej 33. Mieści się w dobudowanej części budynku ( parter) przy Zespole Wczesnej Edukacji  nr 1  . Teren wokół żłobka z dwoma oddzielnymi placami zabaw jest ogrodzony , zamykany furtką. Wejścia zapewniające swobodny dostęp, osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
Drzwi wejściowe – otwierane ręcznie- domofon . Brak progów w drzwiach . Do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść użyto fotoluminescencyjnych znaków.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka.  Żłobek nie posiada własnego parkingu , w pobliżu nie ma wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych. Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka można korzystać z pomocy psa asystenta lub psa przewodnika. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Brak
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności – do pobrania

Galeria

design & code LemonArt.pl